КАПАЦИТЕТИ ЗА УЧР И РАЗВОЈНИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ТЕКСТИЛНАТА, ГРАДЕЖНАТА И ИНДУСТРИЈАТА ЗА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Краток извештај со препораки