Thirrje publike për kompani nga sektori i energjisë së rinovueshme të interesuar për trajnim hyrës informues për profesione të reja në lidhje me kolektorët hibridë fotovoltaikë dhe termikë

Postuar nga